سفر به ویتنام: ماجراجویی در طبیعت خیره‌کننده‌

سفر به ویتنام از ۰۲/۰۷/۱۱ تا ۰۲/۰۷/۲۲

درباره سفر

ویتنام، کشوری است که با سرعت چشمگیری در حال پیشرفت است؛ اما در همین میان، موفق شده است تا فرهنگ و سنت‌های جذاب خود را در کنار طبیعت خیره‌کننده‌اش حفظ کند، این‌ها مواردی است که این کشور را به یک مقصد ایده‌آل برای گردشگران تبدیل کرده‌اند.

اطلاعات سفر

بازدیدها

 • ﺷﻬﺮ ﺳﺎیگون، ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳتانی ﻫﻮی ﺁﻥ، ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻧﺎنگ
 • ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی چوچی ﻭ ﺁﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﺍﻭﻥﻫﺎ، تپه‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﺎ ﻭ پل ﻃﻼیی ، کاخ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی‌ﻫﺎ، ﻣﻮﺯﻩ، ﺍﻧﺒﺎﺭ ١٠٠ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﺍﺏ
 • ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ کشتی کروز، ﺳﺎﯾﺖ ﯾﻮﻧﺴکویی ﻫﺎﻻنگ بی
 • ﺁﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨگ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ، کاخ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی‌ﻫﺎ

اقامت

 • ۱۱ روز و ۱۰ شب

برنامه سفر

روز اول

سه شنبه ۰۲/۰۷/۱۱

لــطــفا ٣ ساعــت قبــــل از پـرواز فرودگــــاه امـام باشـید. ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ٢٢:٤٥ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ پرﻭﺍﺯ می‌کنیم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﻭﺣﻪ

روز دوم

چهارشنبه ۰۲/۰۷/۱۲

ﺳﺎﻋﺖ ٠٠:٢٠ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺣﻪ می‌ﺭﺳﯿﻢ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ٠٢:٣٠ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﺩبی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎیگون ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ پرواز می‌کنیم. ﺳﺎﻋﺖ ١٤:٢٥ ﺑﻪﺳﺎیگون می‌ﺭﺳﯿﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻭﺩگاهی ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎیگون ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ٥ ﺳﺘﺎﺭﻩﻣﺎﻥ میﺭﻭﯾﻢ ﻭ کل ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎیگون ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺣﺖ می‌کنیم.

روز سوم

پنجشنبه ۰۲/۰۷/۱۳

ﺍﻣﺮﻭﺯ گشت ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی چوچی ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﺎ جنگ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ ﺁﺷﻨﺎ میﺷﻮﯾﻢ ﻭ بعد گشت ﺷﻬﺮی ﺳﺎیگون ﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﺎیگون رو ﺩﺍﺭﯾﻢ و بعد از اون آزاد هستیم.

روز چهارم

جمعه ۰۲/۰۷/۱۴

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻭﻗﺖ پرﻭﺍﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﻧﺎنگ. ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻧﺎنگ میﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﻫﺘﻞ ﺭﻭ چک ﺍﯾﻦ می‌کنیم ﻭ ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ بعد گشتی ﺩﺭ ﺩنانگ می‌ﺯﻧﯿﻢ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ گشت ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ می‌شویم.

روز پنجم

شنبه ۰۲/۰۷/۱۵

ﺍﻣﺮﻭﺯ گشت ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺎصی ﺩﺍﺭﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺎ ﻫﯿـﻠﺰ میﺭﻭﯾﻢ، ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷـﺮﺍﺏ ١٠٠ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ٢ ﺗﺎ ﺭکورد گینس پل ﻃﻼیی ﻭ ﺩﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﻓﺖ. ﺩﺭ کل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ کابین ﺣﺮکت می‌کنیم ﻭ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺪیمی پاگودا ﺑﺎﻍ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮیﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻄﺒﻞﻫﺎی قدیمی ﻓﺮﺍﻧﺴﻮیﻫﺎ ﺩﯾﺪﻥ می‌کنیم. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ کلی دیدنی ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺯ می‌گردیم ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ می‌کنیم.

روز ششم

یکشنبه ۰۲/۰۷/۱۶

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮی ﺭﻭ میﺑﯿﻨﯿﻢ . پل ﻗﺪیمی ژﺍپنیﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﻫﺎی چینی ژاپنی ﻭ اروپایی ﺳﺮی میﺯﻧﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ می‌تونید ﺑﻪ ﺧﯿﺎطی‌های ﻫﺎﻧﻮیی ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺧﯿلی ﺳﺮﯾﻊ ﻟﺒﺎﺱ ﻣحلی ﺑﺪﻭﺯﻧﺪ . کلی ﻣﻮﺯﻩ ﻭ ﺁﺭﺕ گالری ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﺳﺖ که ﺩﯾﺪﻧﺸﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺩﺍنانگ ﺍﻗﺎﻣﺖ خواهیم داشت.

روز هفتم

دوشنبه ۰۲/۰۷/۱۷

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ میﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ پرواز ﺩﺍخلی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺯﯾﺒﺎی ﻫﺎﻧﻮﯾی ﺭﺍهی ﺷﻮﯾﻢ. ﻫﺘﻞ ﺭﻭ می‌گیریم ﻭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺐ

روز هشتم

سه شنبه ۰۲/۰۷/۱۸

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﺮﺩﻡ شناسی ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ فرهنگ گروه‌های ویتنامی ﺁﺷﻨﺎ می‌شویم. ﺑﻌﺪ ﺑﺎ فجانی ﻗﻬﻮﻩ ﺳﺮﺣﺎﻝ میﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻮشی ﻣﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎ می‌رویم ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ آشنایی ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﻗﺮﻥ ﯾﺎزدهمی ﺍﻭﻥ، عکسﻫﺎی ﺯﯾﺒﺎ می‌گیریم ﻭ ﺑﻌﺪ گشت ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻧﻮی ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﻣراکز ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ.

روز نهم

چهارشنبه ۰۲/۰۷/۱۹

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍنگیزی ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎﺳﺖ چون ﻗﺮﺍﺭ است ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺎﻻنگ بی ﺑﺮﻭﯾﻢ ﻭ یک ﺷﺐ ﺭﻭﯾﺎیی ﺭﻭ ﺩﺭ کشتی کروز سپری کنیم. ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺩﺭ کشتی ﻭ ﺁﺏ تنی ﺑﺮﺍی خنک ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ می‌کنیم. سپس ورکشاپ ﻏﺬﺍهای ویتنامی ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺷﺐ ﻣﺎهیگیری ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ کرد و ﺷﺐ ﺩﺭ کروﺯ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ.

روز دهم

پنجشنبه ۰۲/۰۷/۲۰

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺤﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﺎی چی ﺷﺮﻭﻉ می‌کنیم ﻭ گشت ﺁﺧﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ کروز ﺧﺪﺍﺣﺎفظی می‌کنیم ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺎﻧﻮی ﺭﺍهی می‌شویم. ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻫﺎﻧﻮی ﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎتی ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ

روز یازدهم

جمعه ۰۲/۰۷/۲۱

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ چک ﺍﻭﺕ ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ١٨:١٠ ﺍﺯ ﻫﺎﻧﻮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﻭﺣﻪ پرواز می‌کنیم ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ٢٣:٣٥ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺣﻪ میﺷﻮﯾﻢ

روز دوازدهم

شنبه ۰۲/۰۷/۲۲

ﺳﺎﻋﺖ ٠٠:٥٥ ﺍﺯ ﺩﻭﺣﻪ پرواز می‌کنیم ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ٠٣:٤٠ ﺻﺒﺢ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ میﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓظی ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺭﻭﯾﺎیی ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ ﻭ ﺑﺮگشت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ کوله ﺑﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻧﺮژی ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ کشف ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺷﺮﻭﻉ ﺭﻭﺯ کاری ﺟﺪﯾﺪ می‌رویم.

خدمات تور

 • ﻫﺘﻞ‌ﻫﺎی ٥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ le meredian ﺳﺎﯾگون ﺩﺍﻧﺎﻧگ melia danang resort ﻫﺎﻧﻮی golden lake ﻫﺎﻻنگ ambassador cruise
 • راهنمای تخصصی در کل برنامه
 • بیمه مسافرتی تا سقف ٣٠٠٠٠ یورو
 • هزینه کلیه ورودیه ها طبق برنامه، کلیه حمل و نقل ها طبق برنامه

نکات مهم تور

 • تمامی هزینه های برنامه های اختیاری به عهده مسافران است
 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﺮﻭﺝ ﻭ ﻭﯾﺰﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۲۵$ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
 • ﻣﺒﻠﻎ ۱۰۰۰ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ پیش پرداخت ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ پرداخت می‌شود. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ کنسل کردن ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎبقی ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ پرﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 • ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ کنترل پاسپورت ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎی ﺁﻥ مبنی ﺑﺮ ٧ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ کشور ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺴﻔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
 • با توجه به ماهیت سفرهای طبیعت گردی، امکان بروز تغییراتی در برنامه به صلاح دید راهنما وجود خواهد داشت

ﻣﺪﺍﺭک ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ

 • ﻣﺒﻠﻎ ۱۰۰۰ ﺩﻻﺭ (ﻣﺎبقی ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭ کشور ﻣﻘﺼﺪ گرفته می‌شود.)

ﻣﺪﺍﺭک ﻭﯾﺰﺍ

 • ﺗﺮﺍﻭﻝ ﻫﯿﺴﺘﻮﺭی عکس ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ پاسپورت عکس ﻭﯾﺰﺍﻫﺎی قبلی (شنگن، ژﺍپن ، آمریکا) تمکن مالی ٢٠٠ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ

هزینه‌های سفر

هزینه تور:

۱۹۹۹ ﺩﻻﺭ

هزینه پرواز:

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ پرواز ﻗﻄﺮی ﺣﺪﻭﺩ ۶۰ میلیون تومان

اطلاعات پرواز

پرواز رفت

سه شنبه ۰۲/۰۷/۱۱

تهران 10:45 ب.ظ دوحه 12:20 ق.ظ

چهارشنبه ۰۲/۰۷/۱۲

دوحه 2:30 ق.ظ سایگون 2:25 ب.ظ

پرواز برگشت

جمعه ۰۲/۰۷/۲۱

هانوی 6:10 ب.ظ دوحه 3:40 ق.ظ

شنبه ۰۲/۰۷/۲۲

دوحه 12:55 ق.ظ تهران 3:40 ق.ظ

قوانین و مقررات

 • If you follow a special diet, please inform our colleagues in this section.
 • Be sure to inform in case of allergies or specific diseases.
 • Due to the group travel, respect your time and the time of others and be on time, avoid risky movements.
 • In case of any unexpected event, the responsibility lies with the participant in this trip.
 • Although travel is generally designed for the well-being of travelers, for a variety of reasons some fellow travelers may be due to their personal circumstances; Climate factors, geographical location, altitude and …. Get sick. Please inform before and during the trip.
 • Due to the need to hold trips in local areas and the need for sustainable travel and not to create a cultural shock for local communities, we invite you to pay attention to how you cover during the trip.
 • Boom suggests that by providing handicrafts from different regions in travels, we can help the growth and development of the sustainability of indigenous communities.
 • We should consciously strive to preserve and sustain nature and not leave any traces of ourselves in nature, and even if we see garbage, collect it, nature is our home.
 • By attending this trip, the organizing team is allowed to use the pictures and videos taken for publication on social networks.
 • Due to the fact that the trips are adventurous and naturalistic, it may occur due to the environmental and local conditions and the challenges of the programs, such as differences in hours, meals and the implementation of specialized programs. Thank you for registering for these trips with an understanding of these conditions.

گالری تصاویر

اوووپس! نتوانستیم جای گذاری فرم شما را انجام بدیم.

@boom.eco 2022